HEM | OM OSS | KONTAKTA OSS

ÅRSMÖTE PUS 20160413

Närvarande: Sven-Roger Alexandersson, Annika Alexandersson, Kjell Hilmersson, Frank Sporre, Anders Källvik, Leif-Anders Hoglid, Mikael Johansson, Peter Mårtensson, Lena Wallin, Agnetha Filipsson, Yvonne Sporre, Curth Sporre, Maria Nilsson

1. Fastställande av röstlängd för mötet. En person från varje hushåll har rösträtt.

2. Till ordförande för mötet valdes Kjell Hilmersson. Till sekreterare för mötet valdes Maria Nilsson.

3. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Curth Sporre.

4. Mötet utlystes via mail, på hemsidan, på anslagstavlan samt med annons i Strömstads Tidning.

5. Dagordningen upplästes och godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året upplästes och godkändes. Förvaltningsberättelsen upplästes och godkändes. Ekonomin är god och antalet medlemmar har ökat. Förra årets resultat landade på +8700 kr. Kassan innehåller 33400 kr.

7. Revisorernas berättelse för det senaste räkenskapsåret upplästes.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

9. Medlemsavgiften kvarstår på 100 kr/familj.

10. §5 i styrelsens stadgar ändras så att bokföringsåret går kalenderår i stället för 1/5-30/4. På grund av detta skippar vi årets medlemsavgift. Inbetalningskort för 2017 delas ut i oktober/november.

11. Kjell valdes till ordförande under ytterligare ett år
Maria har ett år kvar
Annika, Lena, Peter, Svenne och Leif-Anders omvaldes på två år
Agnetha, Anders, Frank och Yvonne har ett år kvar
Ronny Tengström omvaldes på två år
Leif Olausson avgår
Mikael Johansson invaldes som ny styrelseledamot

12. Yvonne Sporre valdes till revisor och Ronny Tengström till revisorsuppleant.

13. Inga övriga frågor.

14. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.


« Tillbaka
 
POSITIV UTVECKLING I SKEE Skolvägen 10 (Gamla banklokalen) 452 60 SKEE
Epost. info@pu-skee.se

Bankgiro: 861-1824
POSITIV UTVECKLING I SKEE är en ideel förening med syfte att tillvarata den utveckling och byggnation som har påbörjats och som avser att påbörjas i Skee. Med en positiv anda ska vi påverka det som händer och se till att utvecklingen blir positiv för oss som redan har investerat i Skee och för kommande investerare, både privata och företag.
SPONSORER


Kjell-Åke Thelin Åkeri AB